Rekar İletişim

   Özhan & Sabahattin ÖNER

     Tel:0264 718 79 80

   Cep:0541 567 02 33

Kabakoz Mah. Vatan Cad

 (Samanyolu) No: 67/F

rekarreklam@hotmail.com